წესები                                                                მთავარი სარედაქციო საბჭო

შეფასებები

ჟურნალის მთავარი  სარედაქციო საბჭო, წარმოადგენს რა ჟურნალის ხელმძღვანელ ორგანოს: სარგებლობს სრული შემოქმედებითი თავისუფლებითა და სარედაქციო დამოუკიდებლობით; განსაზღვრავს ჟურნალის პოლიტიკას და ძირითად მიმართულებებს; უზრუნველყოფს ჟურნალის სამეცნიერო და საორგანიზაციო ხელმძღვანელობას; ამტკიცებს ჟურნალის თემატურ გეგმას; უკვეთავს ავტორებს მიმოხილვითი ან პრობლემური ხასიათის წერილებს; პასუხს აგებს ჟურნალის სამეცნიერო შინაარსის ხარისხზე; იღწვის ჟურნალის მაღალი სამეცნიერო სტატუსისა და ავტორიტეტის შექმნისთვის და ორიენტირებულია იმ კრიტერიუმებზე, რაც მოეთხოვება სამეცნიერო ტრადიციების მქონე აკადემიურ ჟურნალებს;

სრულად

შემადგენლობა